Polecamy


Polityka Prywatności

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Promedia Jerzy Osika z siedzibą pod adresem: ul. Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa. Kontakt do Administratora jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@promedia.biz.pl.
2.    Administrator przetwarza dane osobowe do celów przygotowania i realizacji kursów, szkoleń i konferencji oraz dokumentowania ich zgodnie z przepisami prawa, stworzenia listy obecności, wystawiania zaświadczeń ukończenia zajęć oraz w celu dostosowania profilu szkoleń i konferencji do potrzeb uczestników kursów i konferencji, a także marketingu usług własnych. Dane obejmują: imię, nazwisko, stanowisko w firmie, numer telefonu, adres e-mail.
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy wykonania usługi szkoleniowej, jej dokumentowania, wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:
a.    6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do przygotowania i realizacji umowy cywilnoprawnej,
b.    6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
c.    6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz w celu promocji i marketingu produktów i usług własnych.
d.    6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera.
4.    Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5.    Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6.    Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.
7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8.    Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Odmowa ich podania spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
10.    Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.PROMEDIA Jerzy Osika, Biuro Kamienica, ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa   |   tel. +48 784 650 041  |   e-mail: biuro@promedia.biz.pl